Zoekresultaten 0

Frequently Asked Questions

Misschien zit u met een vraag die al eerder en vaker werd gesteld aan één van onze medewerkers. De antwoorden vindt u hier gebundeld terug in deze FAQ.

Wat is het verdienmodel van MOSARD? Moet er betaald worden om het platform te gebruiken?

MOSARD is beschikbaar via een online platform. Hierdoor kan iedereen snel genieten van het open uniform systeem.

Bouwpartners kunnen lid worden zodat we hen ook persoonlijk kunnen begeleiden om compatibel te gaan ontwerpen en/of bouwen. Om een kwaliteitsgarantie in modulariteit te bieden voor de bouwheer en architect, certificeren wij bouwdelen en componenten van fabrikanten en producenten. Deze worden vervolgens opgenomen in de centrale online bouwbibliotheek van MOSARD, om ook een uniformiteit in data te bekomen voor elk BIM-model.

Stel dat je veel recycleert, dan krijg je die secundaire markt. Hoe vermijd je dat dit geen markt voor “de armen” wordt?

MOSARD gelooft niet in ‘recylage’, en dus ‘downgrading’ naar minderwaardige materialen, maar in duurzame, herbruikbare, en dus circulaire bouwcomponenten die, al dan niet refurbished, herbruikt kunnen worden in de toepassing waarvoor ze gemaakt zijn. Een balk blijft dus een balk, en wordt geen stoel. Enkel zo ontstaat een financieel haalbaar model voor circulair bouwen en houden we materialen ook echt in de kringloop. Een gerecycleerde baksteen is bijvoorbeeld duurder dan een nieuwe, en is dus volgens ons geen circulair haalbaar model.

Door de componenten op te bouwen uit duurzame demonteerbare subcomponenten, bouwelementen en bouwmaterialen kunnen ze refurbished worden en als nieuwe tweedehands terug op de markt gebracht worden.

Is er nog veel mooie architectuur te verwachten met al die blokkendozen in vaste maten? Iemand vertelde me ooit: over de grammatica regels binnen architectuur moet je goede afspraken maken. Zoals in de literaire wereld heb je goede en slechte schrijvers. De echte ‘poëten’ weten te spelen met die regels zoals geen ander. Die iemand is Philippe Samyn, toch geen kleine architect.

Inderdaad. Denken in off-site producten op componenten-niveau biedt veel meer mogelijkheden. Nu is er vooral vormvrijheid in ‘centimeters’, maar zien we vaak dezelfde traditionele spouwmuren en sandwichpanelen terugkomen, om er uiteindelijk voor te zorgen dat een gebouw betaalbaar blijft.

On-site maatwerk is niet meer betaalbaar en heeft heel wat faalkosten en bouwproblemen tot gevolg. Door elementen off-site( en dus prefab) te fabriceren kunnen er veel uniekere componenten gemaakt worden, die tevens technische zekerheid bieden, binnen een haalbaar prijskaartje.

Wij geloven dat in de toekomst de creativiteit dus verschuift van ‘centimeters’ naar unieke combinaties van componenten en unieke materialisatie en vormgeving van de inviduele componenten. Hierdoor zullen gebouwen er dus zelfs unieker gaan uitzien dan vandaag. Om die unieke bouwcomponenten te ontwikkelen, werken we samen met architecten, ontwerpers en fabrikanten.

Wat is de visie omtrent de circulariteit van afdichtingsproducten in een circulaire en modulaire toekomst?

Binnen de traditionele bouw is het tot dusver nog nooit nodig geweest om te gaan innoveren naar demonteerbaarheid. Vanaf het ogenblik dat maatvoering en compatibiliteit vastliggen, is het enkel een kwestie van slim innoveren om ook afdichting circulair te maken, toch? Denken we bijvoorbeeld aan  de inmaakbokalen van onze oma’s, met hun robuuste en onverslijtbare beugelsluiting en luchtdiching in één beweging, opnieuw, opnieuw en opnieuw.

Ik ben nieuwsgierig hoe MOSARD te combineren is met de inplanting en aanpassing van technieken in een gebouw.

Technieken zijn inderdaad meer gebonden aan technologische vooruitgang en flexibiliteit is dan ook noodzakelijk.

Daarom werd bij het bepalen van de hoogtes rekening gehouden met zones voor technieken. Daarnaast werd er, om de aanpassing van technieken mogelijk te maken, alvast in de generieke ontwerpcomponenten een intelligent gootsysteem verwerkt. Dit gootsysteem is voorzien van afneembare elementen waardoor technieken ten alle tijden bereikbaar zijn, aangepast of vervangen kunnen worden.

Is er overleg met stedenbouw in verband met de bouwvoorschriften om die wat flexibeler te zodat MOSARD kan toegepast worden op bestaande percelen met hun specifieke afmetingen?

Het uniform maatsysteem en de unieke MOSARD workflow bevat verschillende hoogtes, dewelke reeds rekening houden met de frequent voorkomende stedenbouwkundige voorschriften.

Aangezien we denken in standaard componenten (en niet enkel in modules) met vaste maatvoeringen, maar ook in verschaalbare en maatwerk bouwcomponenten kunnen bestaande percelen met specifieke afmetingen op dezelfde wijze bebouwd worden als traditionele projecten. Je kan specifieke projecten ook hybride opbouwen, bijvoorbeeld 80% gestandaardiseerd en 20% maatwerk.

Onze bibliotheek is een levende bibliotheek en wordt steeds uitgebreid. Indien je een bepaalde component zoekt, kan je ons of een fabrikant contacteren die over het Compatible’ label beschikt om deze toe te voegen in de bibliotheek.

Hoe zien jullie de detaillering van verschillende gestandaardiseerde producten op de markt. Helaas maken de meeste marktspelers nog geen afspraken naar ‘vorm- en maat’, ook al vind je veel maten terug?

Het is vanuit diezelfde bekommernis dat we 4 jaar geleden zijn gestart met een productonderzoek en de beschikbare bouwsystemen (betonbouw, staalbouw, houtskeletbouw, enz…)  hebben vergeleken.

Uit de overeenkomsten tussen de systemen hebben we dan een uniform maatsysteem ontwikkeld dat de vormen en maten vastlegt. Heel wat bouwproducten en systemen kunnen dus heel eenvoudig compatibel worden. Bovendien zijn we in België kampioen in maatwerk en kan alles gemaakt worden.

Het staat de producenten vrij om de opbouw en detaillering van de bouwdelen en componenten zelf in te vullen, en om hierin te blijven innoveren naar betere systemen die bijvoorbeeld sneller te demonteren en/of betaalbaar zijn.

Wat als de situatie waarin een gebouw zich bevindt deze maatvoering niet toelaat? In het bijzonder voor renovatie. Hoe pas je daar een vaste maatvoering toe?

Een volledig vaste maatvoering is bij renovatie moeilijker toe te passen. Daar geloven we zowel in hybride gebouwen waar bijvoorbeeld 80% gestandaardiseerd is en 20% maatwerk, als in in de breedte en hoogte verschaalbare componenten, waar vooral ingezet op de compatibiliteit van de verbindingen.

MOSARD heeft dus een uniform maatsysteem ontwikkeld dat geinterpreteerd kan worden. Voor nieuwbouwprojecten is het eenvoudig de volledige bouwcomponenten te standaardiseren, zowel in de hoogte als in de breedte. Bij renovatie kan gekozen worden om dezelfde componenten verschaalbaar te maken, binnen bepaalde marges die bepaald worden door de fabrikant, maar door vooral in te zetten op de compatibiliteit van de verbindingen, en dus enkel de maatvoeringen voor de knooppunten uit ons uniform maatsysteem over te nemen.

Voor deze verschaalbare elementen zetten we dan verder in op ‘just in time delivery’ waarbij enkel de workflow en het productieproces gestandaardiseerd worden en er dus efficiënter geproduceerd en geleverd kan worden.

Om dit verder te ontwikkelen zijn we ingestapt in een project samen met het WTCB om via bouwindustrialisatie oplossingen aan te reiken ook voor de renovatiemarkt. Wordt dus zeker vervolgd!

Is het uniforme maatsysteem ook internationaal, of zien we daar conflicten? Ook de producten en materialen kunnen vanuit verschillende landen worden aangeboden?

Momenteel ligt de focus van MOSARD binnen de BeNeLux, maar we hebben ook Europese ambities. Daar is maatvoering perfect uniform. Er zijn landen waar de maatvoering in inch gevoerd wordt, zoals oa. Amerika, en daar zal de maatvoering moeilijker aanvaard worden. Wel is het zo dat we overal ter wereld een ‘mensenmaat’ zoals 60cm breed zien opduiken. ‘Let’s compose together’ klinkt alvast internationaal 😉

gegaan. Wordt er een ‘lessons learned’ gemaakt uit deze initiatieven?In de jaren ’70 zijn er heel wat bedrijven op de kar van de bouwindustrialisatie gesproken, zelfs tot op niveau van volledige woonmodules. De meeste zijn teloor

De randvoorwaarden zijn bepalend voor de zinvolle praktische industrialisatie in de bouw. In de jaren ’70 was de voornaamste bewegenreden voor bouwindustrialsiatie het verminderen van de bouwtijd en kostenefficiëntie. Kwaliteit (in de brede zin van het woord) was niet (altijd) de voornaamste drijfveer. Vandaag moeten we kijken welke troeven bouwindisutrialisatie kan bieden om de circulariteit te verhogen, met hoge kwaliteitsambities … en liefst ook betaalbaar

Verder zagen we dat vaak fabrikanten elk op hun eigen eiland een systeem ontwikkelen dat dan uniek is, maar daardoor niet compatibel met andere systemen. Hierdoor is ook de keuzevrijheid en variatie van modulaire systemen altijd beperkt  geweest, en bieden deze systemen te weinig ontwerpvrijheid  aan architecten.

Bovendien was het klimaat nog geen issue, de vergrijzing geen probleem, van de betonstop/bouwshift geen sprake van en konden we het ons blijkbaar permitteren steeds weer maatwerk af te leveren tegen een haalbare prijs, en dat zonder op lange termijn te denken.

Vandaag is dit anders. Heel wat maatschappelijke uitdagingen snakken naar een oplossing. En de mindset is veranderd. Iedereen is doordrongen van ‘sharing is winning’ en van het feit dat   samenwerking en multidiciplinair denken de standaard wordt. Daarom zet MOSARD in op een samenwerkingsmodel ipv. conflictmodel, op open industrailisatie en co-creatie.

Door het compatibel maken van bouwcomponenten van verschillende fabrikanten ontstaat een enorme variatie, keuze en uniciteit met alle voordelen van bouwindustrialisatie en unformiteit.

Als we daaraan de ontwikkelingen op vlak van digitalisering en BIM koppelen ontstaat een explosieve combinatie, die in de jaren ’70 niet gerealiseerd kon worden.

Het is niet omdat componenten industrieel gemaakt worden, dat het totale proces industrieel gebeurt?

Klopt, er zijn veel variaties en gradaties van industrialisering mogelijk.

De standardisatie en modulariteit binnen MOSARD staan los van de productiemethodiek. MOSARD werkt zowel in bouwcomponenten (zoals gevels, ramen, daken, enz…), als in volledige modulaire units en ruimten.

Deze kunnen zowel volledig als gedeeltelijk off-site gemaakt worden afhankelijk van project, locatie, bouwsysteem, enz…. Het systeem is toepasbaar voor alle materialen. De keuzevrijheid laten we aan de ontwerper, fabrikant en de aannemer, en is project -en locatieafhankelijk.

Standaardisatie van het raster, de structuur, …. Ook voor de schilcomponenten?

Het open uniform systeem standaardiseert alle bouwdelen; van structuren, vloeren, daken… tot binnenafwerking en technieken. Zo zijn bijvoorbeeld keukensystemen reeds opgebouwd met veelvouden van 15cm en 60cm en dus al compatibel met het uniform maatsysteem.

Systeem ook van toepassing op scholenbouw? Is er ook denkwerk gedaan met betrekking tot scholenbouw?

Het uniform maatsysteem van MOSARD gaat uit van standaard ontwerp -en bouwmaten die bruikbaar zijn binnen het volledige scala aan projecten. Er zijn verschillende hoogtes vastgelegd, waardoor met MOSARD zowel woningen, kantoren, industriehallen, maar ook andere utiliteitsgebouwen zoals scholen gebouwd kunnen worden.

Het zijn ook vaak net die instanties, zoals o.a. scholen, die ook vaak kampen met nieuwe of wisselende behoeften en vragende partij zijn voor aanpasbare gebouwen en een schakelbaar patrimonium.

‘Living-as -a-service’. Hoe zien jullie dit toegepast?

Als we spreken van modulaire bouwdelen en componenten die door de fabrikant zelf op voorhand zijn geëngineerd zijn, zijn er tal van nieuwe bouw -en woonformules mogelijk. De fabrikant weet namelijk over welke kwaliteit zijn product beschikt en kan in tijd een veel betere inschatting maken naar duurzaamheid, onderhoud en/of vervanging. Indien gestandaardiseerd is herbruik ook economisch haalbaar en geeft dit een beter beeld naar restwaarde van het desbetreffend component. Hierdoor kan een living-as-a-service tevens gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bepaalde leasingsformules.